#

Pro pořadatele

Na této stránce najdete odpovědi na nejčastější otázky týkající se pořádání hudební produkce a informace o technických/organizačních podmínkách nezbytných pro uskutečnění vystoupení kapely TOP TON. Můžete si stáhnout také potřebné dokumenty.

Volný prostor/podium

Pro umístění aparatury potřebujeme podium nebo volný vyvýšený prostor o rozměrech minimálně cca 4 m x 2 m.


Přívod elektřiny

Na podiu nebo v jeho blízkosti dle platných norem zapojený samostatný přívod elektrické energie - 230V/16A nebo 400V/32A (zásuvka 5kolíková nebo 4kolíková).


Přístup ke vchodu/rampě

Pro bezproblémovou rychlou přípravu je nutné zajistit volný přístup a průjezd k místu, ze kterého je možné stěhovat aparaturu na podium - ideálně parkovací místo vedle rampy/vchodu.


Venkovní produkce

U venkovní produkce je potřeba pro kapelu zajistit kryté podium s pevnou střešní konstrukcí a bočními stěnami (nebo pevný stan s dostatečně vyvýšenou podlážkou/podlahou) s výše uvedenými minimálními rozměry. V případě nesplnění této podmínky nemůžeme venkovní produkci uskutečnit.


Pořadatelská služba

Pořadatel odpovídá za dodržení bezpečnostních, požárních a hygienických předpisů v místě konání akce a zajistí odpovídající pořadatelskou službu, která mj. zamezí vstupu nepovolaných osob na jeviště a do prostoru umístěné zvukové aparatury.


Odpovědnost za škody

Pořadatel odpovídá od okamžiku vyložení před vystoupením do okamžiku naložení po vystoupení za nepoškozenost vneseného materiálu kapely (zvuková/nástrojová aparatura a další vybavení), a to bez ohledu na to, zda škoda vznikla kapele vinou nedodržení předpisů či technických podmínek (vadná elektroinstalace, výpadky el. energie apod.), zanedbáním povinností pořadatelské služby či škodu způsobili návštěvníci akce, ledaže by si kapela škodu způsobila sama vlastním zaviněním. V případě odcizení či poškození vnesených předmětů se pořadatel zavazuje neprodleně vzniklou škodu uhradit v plné výši.


Poplatky OSA

Poplatky OSA (Ochranný svaz autorský) za vystoupení kapely platí vždy pořadatel akce. Hudební produkci je povinnen ohlásit předem. Produkce pro uzavřenou společnost (svatby, soukromé oslavy, firemní akce apod.) jsou od poplatků OSA osvobozeny. Pro účely ohlášení produkce si stáhněte Seznam skladeb k užití a využijte odkaz na formulář / elektronické podání.


Možnost využití aparatury

Pořadatel může po dobu našeho vystoupení využít zvukovou aparaturu pro moderování, losování tomboly či přehrání zvukových nosičů (předtančení, vystoupení hostů apod.). Pro tyto účely je k dispozici bezdrátový mikrofon. Požadavky na využití aparatury a technické detaily s námi konzultujte předem - předejdeme tak vzniku nečekaných komplikací (nekompatibilita zvukových nosičů / formátu médií apod.).


UPOZORNĚNÍ

Nebudou-li ze strany pořadatele zajištěny potřebné technické a organizařní podmínky, je kapela oprávněna od vystoupení ustoupit nebo vystoupení předčasně ukončit, a to s nárokem na plnou úhradu dohodnuté odměny.

Pokud nemůžete požadované podmínky zajistit nebo máte pochybnosti či dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Ke stažení

Kontakt